Gwasanaethau

NODWCH OS GWELWCH YN DDA – MAE’N RHAID I BOB CLAF SYDD YN MYNYCHU’R FEDDYGFA WISIO MASG AR EICH GWYNEB.

Mynediad i’r Feddygfa
 
Mae drws y ffrynt y Feddygfa nawr yn agored. Nodwch fod ein mynediad yn ychydig wahanol a dilynwch y cyfarwyddiadau isod. I gyfyngu ar nifer o gleifion yn y dderbynfa ar yr un pryd, ac i gynnal pellter cymdeithasol gofynnwn ichi barhau i drefnu apwyntiadau drwy ffônio y Feddygfa.
 
• Ar y wal wrth y drws pren mewnol canwch y gloch “intercom” ac arhoswch am gymorth, PEIDIWCH Â CEISIO AGOR Y DRWS. Mae’r staff yn ymwybodol eich bod yn aros a byddant gyda chi cyn gynted â phosibl. Dim ond y claf sydd i fynychu’r ystafell aros, os yn bosibl.
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn mynd i mewn i’r ystafell aros (RHOWCH EICH DWYLO O DAN Y DOSBARTHWR A BYDD GLANWEITHYDD YN CAEL EI DDOSBARTHU’N AWTOMATIG)
 
• Gwnewch yn siwr eich bod yn gwisgo mwgwl addas sy’n gwrthsefyll lleithder ac ddim un nid un wedi’i wneud o ddeunydd. Os nad oes gennych un wrth law bydd tîm y dderbynfa yn hapus i ddarparu.
 
I adael y dderbynfa:
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn gadael yr ystafell aros a gadael yr adeilad. (Rhowch eich dwylo o dan y dosbarthwr a bydd glanweithydd yn cael ei ddosbarthu’n awtomatig).
 
• Agorwch y drws trwy droi’r glicied, bydd y drws yn cau yn awtomatig ac yn cloi y tu ôl i chi. Byddwch yn ofalus i beidio â gadael y drws heb ei gloi a PEIDIWCH Â CHADW’R DRWS YN AGORED A CHANIATÁU MYNEDIAD I GLEIFION ARALL I’R ADEILAD
 
Llythyrau a Prescripsiynau
 
Mae blwch post ar y wal y tu mewn i’r fynedfa flaen i alluogi cleifion i adael gohebiaeth a phresgripsiynau – bydd y staff yn ei wagio ddwywaith y dydd.

Sicrhewch eich bod yn dod â’ch un eich hun gyda chi i’ch apwyntiad. Mae masg sydd wedi ei wneud yn eich cartref yn dderbyniol, ond os nad oes gennych un mae gennym ychydig yn y Feddygfa os digwydd eich bod wedi methu cael un.  Mae angen i ni sicrhau bod gennym ddigon ar gyfer staff y practis. Diolch yn fawr.

Hysbyseb Treial ar y Wefan

Ymuno â threial clinigol COVID-19

Nod treial PRINCIPLE yw dod o hyd i driniaethau i gwtogi ar nifer y bobl sy’n gorfod mynd i mewn i’r ysbyty a gwella symptomau ar gyfer pobl â COVID-19. Fe allech chi fod yn gymwys i ymuno os ydych chi wedi bod â’r symptomau hyn am lai na 15 diwrnod:

  • peswch newydd parhaus neu beswch sy’n gwaethygu
  • a/neu wres uchel
  • NEU os oes gennych chi brawf positif am haint SARS-Co-V2 gyda symptomau COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf
  • Ydych chi’n 50 i 64 oed gyda salwch a oedd eisoes yn bodoli
  • Ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn
  •  

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a https://www.phctrials.ox.ac.uk/principle-trial/how-to-join neu ffoniwch 0800 138 0880.

Brechiad Ffliw 2021/2022

Dros 50? Beichiog? Cyflwr meddygol? Fogfa, clefyd melys, y galon, arennau, afu? Gofalwr? neu Imiwnedd isel? Gall y FFLIW fod yn gyflwr difrifol, os oes genych chi un o’r uchod.

Yr ydym yn Meddygfa Dolgellau yn cynnal ein clinig brechiad  ffliw cyntaf ar 15 o Hydref yn y Ganolfan Hamdden.    Oherwydd y Coronafirws ni fydd y clinigau yn rhai galw heibio a bydd gofyn i chi drefnu apwyntiad gan ffonio y Feddygfa nawr, lle rhoddir amser penodedig i chi.  Sylwch i gyrraedd ar amser eich apwyntiad, nid yn gynnar, lle bydd gofyn i chi wisgo mwgwd a dilledyn haws ei dynny/llewys byr er mwyn ein hwylustod.  Os byddwch chi’n datblygu symptomau Coronafirws, peidiwch â chadw’ch apwyntiad.

 ‘Rydym yn dal yn aros am wybodaeth y posibilrwydd o frechyd bwster Cofid 19 – mi wnewn rannu gwybodaeth fel y mae yn cael ei rhyddhau gan y Bwrdd Iechyd.

Archwiliad Meddygol “MOT”

Bydd y tim nyrsio yn cynnig archwiliad rheolaidd ar bwysedd gwaed, profion dwr, pwysau gan roi cyngor ar golli pwysau, rhoi’r gorau i ysmygu a cham ddefnyddio alcohol.

 • Fe gynigir profion iriad gwddf y groth ac archwiliad y fron gan Nyrs y Practis bob tair blynedd.
 • Mae ymwybyddiaeth cynyddol o bwysigrwydd ymchwiliad rheolaidd i broblemau testicl a prostrad i ddynion.
 • Gall cleifion cofrestredig 16 – 74 na welwyd am 3 blynedd ofyn am ymgynghoriad.

Clefydau Parhaol – Clefyd siwgwr, Asma, pwysedd gwaed uchel

Bydd gofyn i chwi fod yn bresennol mewn clinigau penodol yn rheolaidd os ydych yn dioddef o glefyd parhaol.

Atal Cenhedlu

Cynigir rhestr o ddulliau atal cenhedlu gan y Practis.

Clinigau Cyn-Enedigol

Cynigir y gofal uchod gan bob un o’r meddygon mewn cydweithrediad a bydwragedd o’r Uned Famolaeth.

Iechyd Plant Ac Imiwneiddio

Mae clinig yn cael ei gynnal gan Dr Tam, Nyrs y Practis  a’r Ymwelydd Iechyd yn y Feddygfa rhwng 9:00-11:30 yn wythnosol oni nodir yn wahanol.

Imiwneiddio Cyn Teithio

Rydym yn defnyddio gwybodaeth mwyaf diweddar ar y cyfrifiadur gan Ysgol Feddygol Trofannol Llundain.

eConsult

Mi rydym yn hapus i gyflwyno gwasanaeth newydd yn y Feddygfa i’n cleifion, sef eConsult. Ydych chi’n teimlo’n sâl, neu oes gennych chi gais ar gyfer y Feddygfa? Cychwynnwch eConsult ar-lein yn rhad ac am ddim ar patients.econsult.health neu ar ein wefan www.dolgellaudoctors.org. Dewiswch yr adran sy’n berthnasol i’ch cais. Cyflwynwch eConsult i’r Feddygfa.

‘Rydym ym arolygu pob eConsult a gyflwynir i’r Feddygfa, ac os bydd angen apwyntiad arnoch ar ôl eich ymgynghoriad byddwn yn gofyn i chi gysylltu â’r practis i drefnu un, i ymateb gyda chyngor neu bresgripsiwn.

YN ANFFODUS NI YW’R GWASANAETH eCONSULT AR GAEL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Man Lawfeddygaeth

Mae Dr Edwards a Dr Tam yn barod i gynnig man lawfeddygaeth.

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English