Gwasanaethau

 

PRYNHAWN HYFFORDDIANT DYDD IAU 30 FAWRTH 2023

Bydd y Feddygfa ar gau Dydd Iau, 30 o Fawrth rhwng 1yp a 5yh ar gyfer hyfforddiant staff a bydd yn ail agor am 5yh. Os oes gennych argyfwng brys sydd yn bygwth bywyd rhwng 1 a 5 deialwch 999. Os nad yw eich galwad yn un brys ac yn gallu disgwyl nes bod y feddygfa yn ail agor gallwch ffonio yn ol bryd hynny. Os ydych yn teimlo eich bod angen siarad gyda meddyg ar y prynhawn  yna cysylltwch ar 0300 0844 000. Diolch yn fawr.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA – ‘RYDYM YN GOFYN I’N CLEIFION SYDD YN MYNYCHU’R FEDDYGFA I WISIO MASG AR EICH GWYNEB OS Y MYNECH.

Mynediad i’r Feddygfa
 
Nodwch fod ein mynediad yn ychydig wahanol a dilynwch y cyfarwyddiadau isod. I gyfyngu ar nifer o gleifion yn y dderbynfa ar yr un pryd, ac i gynnal pellter cymdeithasol gofynnwn ichi barhau i drefnu apwyntiadau drwy ffônio y Feddygfa.
 
• Ar y wal wrth y drws pren mewnol canwch y gloch “intercom” ac arhoswch am gymorth, PEIDIWCH Â CEISIO AGOR Y DRWS. Mae’r staff yn ymwybodol eich bod yn aros a byddant gyda chi cyn gynted â phosibl. Dim ond y claf sydd i fynychu’r ystafell aros, os yn bosibl.
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn mynd i mewn i’r ystafell aros (RHOWCH EICH DWYLO O DAN Y DOSBARTHWR A BYDD GLANWEITHYDD YN CAEL EI DDOSBARTHU’N AWTOMATIG)
 
• Gwnewch yn siwr eich bod yn gwisgo mwgwl addas sy’n gwrthsefyll lleithder ac ddim un nid un wedi’i wneud o ddeunydd. Os nad oes gennych un wrth law bydd tîm y dderbynfa yn hapus i ddarparu.
 
I adael y dderbynfa:
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn gadael yr ystafell aros a gadael yr adeilad. (Rhowch eich dwylo o dan y dosbarthwr a bydd glanweithydd yn cael ei ddosbarthu’n awtomatig).
 
• Agorwch y drws trwy droi’r glicied, bydd y drws yn cau yn awtomatig ac yn cloi y tu ôl i chi. Byddwch yn ofalus i beidio â gadael y drws heb ei gloi a PEIDIWCH Â CHADW’R DRWS YN AGORED A CHANIATÁU MYNEDIAD I GLEIFION ARALL I’R ADEILAD.
 
Rydym yn y broses o newid ein system electronic i chwi adael ni wybod eich bod wedi cyrraedd am eich apwyntiad. Unwaith fydd yn ei le mi fydd drws y dderbynfa yn cael ei ddatgloi.
 
Llythyrau a Prescripsiynau
 
Mae blwch post ar y wal y tu mewn i’r fynedfa flaen i alluogi cleifion i adael gohebiaeth a phresgripsiynau – bydd y staff yn ei wagio ddwywaith y dydd.
 

Brechiad Covid Hydref a Clinic Blynyddol Brechu Ffliw 2022/2023

Cynhaliodd y Feddygfa ein clinigau atgyfnerthu yng Nghanolfan Hamdden, Glan Wnion, Dolgellau rhwng dydd Gwener 7fed Hydref a 25 Tachwedd 2022. Os wnaethoch golli eich apwyntiad ac yn dymuno cael brechlyn, cysylltwch a’r bwrdd iechyd ar 03000 840004, mae’r llinellau ar agor rhwng 08:00yb – 18:00yh, dydd Llun i ddydd Gwener ac 09:00yb – 13:00yp dydd Sadwrn a Sul.

BRECHIADAU FFLIW

Gall y ffliw fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig os ydych yn dioddef o gyflwr meddygol fel Fogfa, clefyd melys, y galon, arennau, yn feichiog, afu?  neu Imiwnedd isel? Mae brechlyn ar gael hefyd os ydych yn Ofalwr?

Mae gennym nifer cyfyngedig o frechlynnau felly os rydych dros 50  ac nad ydych wedi cael eich brechlyn eto, cysylltwch cyn gynted ac sy’n bosib i wneud apwyntiad ar 01341 422 431

Os gwelwch yn dda er eich diolgelwch a’r rhai o’ch cwmpas,  gwisgwch fwgwd i’r clinic.  Diolch.

Archwiliad Meddygol “MOT”

Bydd y tim nyrsio yn cynnig archwiliad rheolaidd ar bwysedd gwaed, profion dwr, pwysau gan roi cyngor ar golli pwysau, rhoi’r gorau i ysmygu a cham ddefnyddio alcohol.

  • Fe gynigir profion iriad gwddf y groth ac archwiliad y fron gan Nyrs y Practis bob tair blynedd.
  • Mae ymwybyddiaeth cynyddol o bwysigrwydd ymchwiliad rheolaidd i broblemau testicl a prostrad i ddynion.
  • Gall cleifion cofrestredig 16 – 74 na welwyd am 3 blynedd ofyn am ymgynghoriad.

Clefydau Parhaol – Clefyd siwgwr, Asma, pwysedd gwaed uchel

Bydd gofyn i chwi fod yn bresennol mewn clinigau penodol yn rheolaidd os ydych yn dioddef o glefyd parhaol.

Atal Cenhedlu

Cynigir rhestr o ddulliau atal cenhedlu gan y Practis.

Clinigau Cyn-Enedigol

Cynigir y gofal uchod gan bob un o’r meddygon mewn cydweithrediad a bydwragedd o’r Uned Famolaeth.

Iechyd Plant Ac Imiwneiddio

Mae clinig yn cael ei gynnal gan Dr Edwards, Dr Butcher ac Nyrs y Practis  yn y Feddygfa  yn wythnosol oni nodir yn wahanol.

Imiwneiddio Cyn Teithio

Rydym yn defnyddio gwybodaeth mwyaf diweddar ar y cyfrifiadur gan Ysgol Feddygol Trofannol Llundain.

eConsult

Mi rydym yn hapus i gyflwyno gwasanaeth newydd yn y Feddygfa i’n cleifion, sef eConsult. Ydych chi’n teimlo’n sâl, neu oes gennych chi gais ar gyfer y Feddygfa? Cychwynnwch eConsult ar-lein yn rhad ac am ddim ar patients.econsult.health neu ar ein wefan www.dolgellaudoctors.org. Dewiswch yr adran sy’n berthnasol i’ch cais. Cyflwynwch eConsult i’r Feddygfa.

‘Rydym ym arolygu pob eConsult a gyflwynir i’r Feddygfa, ac os bydd angen apwyntiad arnoch ar ôl eich ymgynghoriad byddwn yn gofyn i chi gysylltu â’r practis i drefnu un, i ymateb gyda chyngor neu bresgripsiwn.

YN ANFFODUS NI YW’R GWASANAETH eCONSULT AR GAEL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Man Lawfeddygaeth

Mae Dr Edwards a Dr Butcher  yn barod i gynnig man lawfeddygaeth.

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English