Gwasanaethau

NODWCH OS GWELWCH YN DDA – ‘RYDYM YN GOFYN I’N CLEIFION SYDD YN MYNYCHU’R FEDDYGFA I WISIO MASG AR EICH GWYNEB OS Y MYNECH.

Mynediad i’r Feddygfa
 
Nodwch fod ein mynediad yn ychydig wahanol a dilynwch y cyfarwyddiadau isod. I gyfyngu ar nifer o gleifion yn y dderbynfa ar yr un pryd, ac i gynnal pellter cymdeithasol gofynnwn ichi barhau i drefnu apwyntiadau drwy ffônio y Feddygfa.
 
• Ar y wal wrth y drws pren mewnol canwch y gloch “intercom” ac arhoswch am gymorth, PEIDIWCH Â CEISIO AGOR Y DRWS. Mae’r staff yn ymwybodol eich bod yn aros a byddant gyda chi cyn gynted â phosibl. Dim ond y claf sydd i fynychu’r ystafell aros, os yn bosibl.
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn mynd i mewn i’r ystafell aros (RHOWCH EICH DWYLO O DAN Y DOSBARTHWR A BYDD GLANWEITHYDD YN CAEL EI DDOSBARTHU’N AWTOMATIG)
 
• Gwnewch yn siwr eich bod yn gwisgo mwgwl addas sy’n gwrthsefyll lleithder ac ddim un nid un wedi’i wneud o ddeunydd. Os nad oes gennych un wrth law bydd tîm y dderbynfa yn hapus i ddarparu.
 
I adael y dderbynfa:
 
• Sicrhewch eich bod wedi defnyddio’r glanweithydd dwylo AWTOMATIG cyn gadael yr ystafell aros a gadael yr adeilad. (Rhowch eich dwylo o dan y dosbarthwr a bydd glanweithydd yn cael ei ddosbarthu’n awtomatig).
 
• Agorwch y drws trwy droi’r glicied, bydd y drws yn cau yn awtomatig ac yn cloi y tu ôl i chi. Byddwch yn ofalus i beidio â gadael y drws heb ei gloi a PEIDIWCH Â CHADW’R DRWS YN AGORED A CHANIATÁU MYNEDIAD I GLEIFION ARALL I’R ADEILAD.
 
Rydym yn y broses o newid ein system electronic i chwi adael ni wybod eich bod wedi cyrraedd am eich apwyntiad. Unwaith fydd yn ei le mi fydd drws y dderbynfa yn cael ei ddatgloi.
 
Llythyrau a Prescripsiynau
 
Mae blwch post ar y wal y tu mewn i’r fynedfa flaen i alluogi cleifion i adael gohebiaeth a phresgripsiynau – bydd y staff yn ei wagio ddwywaith y dydd.

Brechiad Covid Hydref a Clinic Blynyddol Brechu Ffliw 2022/2023

Bydd y Feddygfa yn cychwyn ar ein clinigau, drwy apwyntiad, yng Nghanolfan Hamdden, Glan Wnion, Dolgellau ar ddydd Gwener 7fed Hydref 2022. Bydd clinigau pellach yn cael eu cynnal wedyn bob ddydd Gwener nes bod y rhaglen frechu wedi’i chwblhau.

Bydd y brechlynnau’n cael eu cynnig i breswylwyr a staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen, pawb 50 oed a hŷn a’r rhai rhwng 5 a 49 oed mewn grwpiau risg clinigol.  Bydd pob apwyntiad yn cael ei anfon trwy lythyr gyda’n poblogaeth hŷn a’r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu gwahodd yn gyntaf. Bydd pawb a wahoddir hefyd yn gymwys i gael brechiad ffliw a bydd hwn yn cael ei gynnig a’i weinyddu yn yr un clinig.  Mae’r clinigau i gleifion sydd wedi cael llythyr gwahoddiad, ac ddim yn glinigau galw heibio.  Cofiwch dod â’ch llythyr gyda chi i’ch apwyntiad.

Os nad ydych yn dymuno aros tan ddiwedd mis Hydref am eich brechlyn ffliw yna ffoniwch y Feddygfa lle byddem yn hapus i gynnig apwyntiad brechlyn ffliw i chi yn gynharach. Sylwch na fyddwn yn gallu cynnig brechlyn cofid i chi ar yr un pryd yn yr apwyntiad hwn.

Os gwelwch yn dda er eich diolgelwch a’r rhai o’ch cwmpas,  gwisgwch fwgwd i’r clinic.  Diolch.

Dros 50? Beichiog? Cyflwr meddygol? Fogfa, clefyd melys, y galon, arennau, afu? Gofalwr? neu Imiwnedd isel? Gall y FFLIW fod yn gyflwr difrifol, os oes genych chi un o’r uchod.

Archwiliad Meddygol “MOT”

Bydd y tim nyrsio yn cynnig archwiliad rheolaidd ar bwysedd gwaed, profion dwr, pwysau gan roi cyngor ar golli pwysau, rhoi’r gorau i ysmygu a cham ddefnyddio alcohol.

  • Fe gynigir profion iriad gwddf y groth ac archwiliad y fron gan Nyrs y Practis bob tair blynedd.
  • Mae ymwybyddiaeth cynyddol o bwysigrwydd ymchwiliad rheolaidd i broblemau testicl a prostrad i ddynion.
  • Gall cleifion cofrestredig 16 – 74 na welwyd am 3 blynedd ofyn am ymgynghoriad.

Clefydau Parhaol – Clefyd siwgwr, Asma, pwysedd gwaed uchel

Bydd gofyn i chwi fod yn bresennol mewn clinigau penodol yn rheolaidd os ydych yn dioddef o glefyd parhaol.

Atal Cenhedlu

Cynigir rhestr o ddulliau atal cenhedlu gan y Practis.

Clinigau Cyn-Enedigol

Cynigir y gofal uchod gan bob un o’r meddygon mewn cydweithrediad a bydwragedd o’r Uned Famolaeth.

Iechyd Plant Ac Imiwneiddio

Mae clinig yn cael ei gynnal gan Dr Edwards, Dr Butcher ac Nyrs y Practis  yn y Feddygfa  yn wythnosol oni nodir yn wahanol.

Imiwneiddio Cyn Teithio

Rydym yn defnyddio gwybodaeth mwyaf diweddar ar y cyfrifiadur gan Ysgol Feddygol Trofannol Llundain.

eConsult

Mi rydym yn hapus i gyflwyno gwasanaeth newydd yn y Feddygfa i’n cleifion, sef eConsult. Ydych chi’n teimlo’n sâl, neu oes gennych chi gais ar gyfer y Feddygfa? Cychwynnwch eConsult ar-lein yn rhad ac am ddim ar patients.econsult.health neu ar ein wefan www.dolgellaudoctors.org. Dewiswch yr adran sy’n berthnasol i’ch cais. Cyflwynwch eConsult i’r Feddygfa.

‘Rydym ym arolygu pob eConsult a gyflwynir i’r Feddygfa, ac os bydd angen apwyntiad arnoch ar ôl eich ymgynghoriad byddwn yn gofyn i chi gysylltu â’r practis i drefnu un, i ymateb gyda chyngor neu bresgripsiwn.

YN ANFFODUS NI YW’R GWASANAETH eCONSULT AR GAEL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Man Lawfeddygaeth

Mae Dr Edwards  yn barod i gynnig man lawfeddygaeth.

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English