Coronafirws

Coronafeirws Newydd (2019-nCoV).

AM GWYBODAETH GYFREDOL A CYNGOR AM Y DEILLIANT CORONAFIRWS CLICIWCH AR Y CYSYLLTIAD CANLYNOL. YN ANFFODUS NID YW’R GWYBODAETH YN GYMRAEG – MAE PROBLEM GYDA’R WEFRAN

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

‘Rydym yn dal i fod yn brysur gyda’n Brechlynnau Coronafirws, bydd ein clinigau nesaf ar y 7, 8 a 9 Ionawr 2022 yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau. Byddwch yn ymwybodol NAD yw’r clinigau yma yn rhai galw heibio ar hyn o bryd, bydd y BCUHB yn postio llythyrau gwahoddiad atoch yr wythnos nesaf. PEIDIWCH â ffonio’r practis gan fod staff y dderbynfa’n brysur yn helpu cleifion sydd angen mynediad i’r Feddygfa. Pan dderbyniwch eich llythyr ac os nad oes angen yr apwyntiad arnoch mwyach, ffoniwch y rhif cyswllt ar y llythyr i ganslo

Mae’r Practis yma i’ch cefnogi trwy’r Pandemig sy’n effeithio ar nifer ohonom. Mae’r Llywodraeth wedi ysgrifennu at lawer o gleifion sydd eisoes yn agored i niwed meddygol a allai fynd yn sâl os ydynt yn dal y firws. Mi rydym yma i helpu chi a’ch teuluoedd. Byddwch hefyd wedi gweld ar y newyddion bod llawer o gleifion yn trafod eu dymuniadau am eu gofal gyda’u meddygon teulu pe baent yn mynd yn ddifrifol wael. Os hoffech chi gael y drafodaeth honno, neu os ydych chi’n meddwl bod gennych gyflwr sylweddol sylfaenol ond nad ydych chi wedi cael eich cynnwys ar restr y Llywodraeth, yna rhowch wybod i ni trwy e-bostio [email protected] Os nad oes gennych fynediad i e-bost, ffoniwch y feddygfa a gofynnwch am gael siarad â Miss Nicola Marsh.

Mi fydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Du yn lansio ap COVID19 y GIG ar y 24 o Fedi.  Mae ap COVID19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID19.  Po fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

Bydd yr ap yn:

1. rhoi gwybod ichi os ydych chi wedi bod yn agos at rywun sydd bellach a symptomau coronafeirws.

2. rhoi cyngor ichi am coronafeirws sy’n berthnasol ichi.

3. caniatau i chi wirio eich symptomau

4. mynd a chi i wefan lle gallwch archebu prawf os oes gennych symptomau darparu amserydd cyfrif hunan-ynysu os oes angen.

Yr ap yw’r ffordd gyflymaf i ddefnyddwyr weld a ydynt mewn perygl o gael y coronafeirws.  Bydd yn galluogi defnyddwyr (gyda ffon clyfer cydnaws) i wirio symptomau, archebu profion a chael canlyniadau a chyngor.  Bydd hefyd yn darparu rhybuddion i hunanynysu os yw defnyddiwr wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos sydd wedi’i gadarnhau, a bydd ganddo system “rhybuddio” a fydd yn dangos y lefel risk bresennol i ddefnyddwyr yn ei ardal.  Bydd yr ap ar gael i bobl ei lwytho i lawr o 24 Medi ymlaen .

Am fwy o wybodaeth – llyw.cymru/coronafeirws

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English