Cefnogaeth Iechyd Meddwl

Cefnogaeth Iechyd Meddwl.

  • Ydych chi eisiau trafod eich iechyd meddwl?
  • Ydych chi’n cael trafferth gyda phryder, iselder, profedigaeth, straen neu newidiadau bywyd?
  • Ydych chi’n meddwl efallai fod gennych gyflyrau niwro-amrywiol (fel anhwylderau diffyg canolbwyntio (ADHD), Awtistiaeth) archwiliwch beth mae hyn yn ei olygu i chi – a sut y gallwch reoli eich nodweddion eich hun.
  • Dewch i siarad â Ruth – Therapydd Galwedigaethol Iechyd Meddwl, am gefnogaeth a chyngor i’ch helpu ddod o hyd i’r ffordd orau ymlaen i chi. Gallwch hefyd drafod cyfeiriadau at wasanaethau eraill a chymorth cymunedol yn dibynnu ar eich anghenion.
  • Gellir gwneud apwyntiadau gyda Ruth yn uniongyrchol drwy’r dderbynfa, neu unrhyw ymarferwr arall y gallech fod yn ei weld.
  • Os ydych yn derbyn triniaeth ar hyn o bryd gan arbenigwr gofal eilaidd fel CAMHS neu gan y Tim Iechyd Meddwl, ni all y gwasanaeth hwn eich derbyn am driniaeth, fodd bynnag gellir rhoi cyngor i chi.

Gwybodaeth am ein Ystadegau Mynediad

Gwybodaeth Apwyntiad a Gwybodaeth Ffôn Meddygfa Caerffynnon Medi 2023

Galwadau ffôn a dderbyniwyd gan dîm y dderbynfa =1316

Galwadau ffôn a atebwyd o fewn 2 funud = 985

E-byst a dderbyniwyd gan gynnwys e-ymgynghori ac FIAL = 113

Tecstiau wedi’i anfon/derbyn = 86

Apwyntiadau gyda phob clinigwr yn y feddygfa = 1167

Apwyntiadau na fynychwyd, na chafodd ei canslo =90

Cleifion a atgyfeiriwyd i Uwch Ofal  = 179

Tystysgrifau Meddygol = 49

Eitemau meddyginiaeth a ddosberthir = 2043